கூசும் சூரியன்

கூசும் சூரியன்
எங்கள் வீட்டு
வண்ணத்துப்பூச்சியின் சிறகுகள்
வானவில் வரைந்தவை

பிஞ்சு மழலை பிதற்ற
தேனெடுக்கப் போன முதல்நாளில்
தேம்பியழுதபடி திரும்பி வந்தது

குழலும் யாழும்
வெம்பி வெடிக்க
வாசலிலேயே முறைப்பாடு

வண்ணத்துப்பூச்சியின்
விரியத்துடித்த சிறகுகளில்
வன்பிரம்பின் விளையாட்டு

அது உருவாக்கியிருந்தது
ஒருதுளி கருஞ்சிவப்பு சூரியன்!

EmailPrintShare

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *